Wymiana ogrzewania - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wymiana ogrzewania

data aktualizacji: ponad rok temu 26.04.2016, odsłon: 4933, ~admin

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać od 2 marca do 30 września 2020 r.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja obejmuje wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (np. kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie proekologiczne tj.:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie gazowe,
4) ogrzewanie olejowe,
5) ogrzewanie na biomasę,
6) pompy ciepła.

Warunek niezbędny do wnioskowania o dotację:

Istniejące źródło grzewcze na paliwo stałe (kocioł lub piec węglowy) jest jedynym źródłem ogrzewania dla nieruchomości, w której ma być  realizowane zadanie.

Zadanie dotowane jest maksymalnie do 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych.
Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

UWAGA:

- Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk na paliwo stałe. Zrealizowane nowe ogrzewanie proekologiczne ma być jedynym źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

- W przypadku wymiany na ogrzewanie gazowe niezbędna jest decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/ pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub modernizacji (przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku kiedy istnieje już przyłącze gazowe i gaz jest wykorzystywany do kuchenki gazowej).

- W przypadku wyboru ogrzewania na biomasę – zakup pieca na biomasę posiadającego certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, spełniający wymagania co najmniej klasy 5 lub wyższej oraz wymagania ekoprojektu (ecodesign) określonego Rozporządzeniem Komisji (EU) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe; posiadającego nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%, wyposażonego w automatyczny podajnik paliwa, bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Zasady udzielania dotacji celowej określa „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” przyjęty Uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r. i zmieniony Uchwałą nr XXII/207/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Regulamin, wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 5 lub pod numerami telefonów (81) 458-61-30.

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -

Załączniki