Pytania i odpowiedzi - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Pytania i odpowiedzi

data aktualizacji: ponad rok temu 1.12.2015, odsłon: 4198

W tym miejscu postaramy się odpowiedzieć Państwu na pytania dotyczące zmian, informacji o odpadach, deklaracjach, itp.

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady?

Po 1 lipca 2013 r. odpady z nieruchomości wielo i jednorodzinnych będzie odbierał przedsiębiorca wyłoniony, przez gminę w drodze przetargu. Z terenu nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierał będzie ten podmiot, z którym właściciel nieruchomości podpisze umowę. Podmiot ten, musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?

Nie. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji systemu i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla ułatwienia właścicielom nieruchomości realizacji tego obowiązku, gmina może zaproponować dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie nieruchomości w pojemniki. Wysokość opłat za taką usługę zostanie określona w uchwale rady gminy w sprawie usług dodatkowych realizowanych przez gminę. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

 

Czy opłata może zostać zmieniona?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 

Na czym będą polegały zmiany?

Zasadniczą zmianą w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będzie przejęcie przez gminę „własności” odpadów komunalnych, a więc obligatoryjne przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina w drodze przetargu wyłoni firmę, która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do gminy opłatę za odbiór odpadów. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od sposobu prowadzenia zbiórki odpadów. Jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny opłata będzie niższa. Opłata będzie naliczana w oparciu o deklarację, którą właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów na nieruchomości lub w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany liczby mieszkańców danej nieruchomości. Wzór deklaracji oraz termin składania pierwszej deklaracji zostanie określony w uchwale rady gminy.

W ramach systemu będzie funkcjonował Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać wszystkie problemowe odpady powstające w gospodarstwach domowych.

 

W jakim celu zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają na celu jego uszczelnienie. Wprowadzenie nowego systemu ma sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać odpadów na dzikie wysypiska ponieważ wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów.

 

Kto będzie weryfikował deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i w jaki sposób?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełniać dane w deklaracji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Weryfikacja danych z deklaracji będzie się odbywać w oparciu o ustawę z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie weryfikował Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, który został w tym zakresie upoważniony przez Miasto Puławy.

W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji lub stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, w zależności od charakteru i zakresu uchybień właściciel nieruchomości zostanie wzywany do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.

 

Kto składa deklarację o wysokości opłaty w zabudowie wielorodzinnej?

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa Zarząd Spółdzielni. Wyjątkiem są lokale mieszkaniowe o wyodrębnionej własności – w takim przypadku deklarację składa właściciel tego lokalu.

Wspólnota Mieszkaniowa

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeżeli Zarząd nie został wybrany to deklarację składają właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych.

 

Co z nieruchomościami niezamieszkałymi?

Właściciel nieruchomości, który nie jest objęty obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy tj.: właściciel nieruchomości niezamieszkałej realizuje obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów odrębnych.

Wykonując powyższy obowiązek właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych powinno odbywać się zgodnie wymaganiami określonymi w obowiązującym na terenie gminy Miasto Puławy Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 
Udostępnij na Google+