Ochrona środowiska i wód - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ochrona środowiska i wód

data aktualizacji: ponad rok temu 8.06.2020, odsłon: 4944, ~admin

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy związanych z:

- ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
w terminie od 1 do 25 czerwca 2021 r.

- ochroną wód polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej
w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.


Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy” przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/358/17 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2543 z dnia 5 czerwca 2017 r.) zmieniony Uchwałą nr XVII/181/20 Rady Miasta Puławy z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 10 marca 2020 r., poz. 1680).


Wniosek o udzielenie dotacji składa się w  terminie naboru:
- pisemnie na formularzu, według załączonego wzoru,
- z kompletem wymaganych załączników tj. oświadczeniem potwierdzającym prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością, dokumentacją zadania określającą jej zakres rzeczowo–finansowy, opisem przewidywanego efektu ekologicznego (np. eliminacja odpadów, zmniejszenie emisji, zwiększenie efektywności energetycznej, oparcie inwestycji na najlepszych dostępnych technikach, ochrona terenów cennych przyrodniczo itp.), zgodą współwłaścicieli.


Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Dotacja na ochronę przyrody będzie udzielana w wysokości 70% kosztów realizacji zadania. Zadanie nie może zostać rozpoczęte przed datą złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. Dotacją będą mogły zostać objęte takie zadania jak:

1. urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
2. ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
3. rozwój zielonej infrastruktury, m.in. poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych oraz zwiększanie drożności istniejących korytarzy.

Dotacja na ochronę wód będzie udzielana w wysokości 50% kosztów realizacji zadania. Zadanie może zostać rozpoczęte przed datą złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. Dofinansowaniem będzie mogło zostać objęte zadanie polegające na budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dotacja obejmie koszty:

- wykonania robót budowlano - montażowych przyłącza kanalizacyjnego (odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości);
- wykonania robót budowlano - montażowych odcinka przewodu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki licząc od strony budynku lub od granicy nieruchomości do budynku;
- zakupu materiałów;- sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Regulamin oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 81 458 61 30, 81 458 60 32.

 

Udostępnij na Google+
+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -

Załączniki