Przyłącza kanalizacyjne - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przyłącza kanalizacyjne

data aktualizacji: ponad rok temu 26.04.2016, odsłon: 1575, ~admin

Uprzejmie informujemy, że w budżecie Miasta Puławy na 2018 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej realizowanych na terenie miasta Puławy. Zasady przyznawania osobom fizycznym i prawnym dotacji na powyższy cel określa Uchwała Nr XXXVIII/358/17 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2017 r.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 23 maja do 30 września 2018 r.


Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy”.


Regulamin oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 81 458 60 88, 81 458 60 89.


Zgodnie z zapisami regulaminu o udzielenie dotacji można ubiegać się przed przystąpieniem do realizacji zadania. Dotacja będzie udzielona, na podstawie pisemnej umowy, do wysokości 50 % kosztów realizacji zadania oszacowanego na podstawie wstępnego kosztorysu. Wnioskodawca po zakończeniu zadania będzie musiał rozliczyć się z otrzymanej dotacji w formie sprawozdania finansowo-rzeczowego.


Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości (źródło: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -

Załączniki