Inwentaryzacja wyrobów zawierajacych azbest - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Inwentaryzacja wyrobów zawierajacych azbest

data aktualizacji: ponad rok temu 16.01.2019, odsłon: 1654, ~Aneta Kuszyk-Baran

Wydział Ochrony Środowiska przypomina użytkownikom wyrobów zawierających azbest o obowiązku przedkładania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz.U.2011.8.31).
Informację mają obowiązek złożyć właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest.

Właściciele nieruchomości  informacje o wyrobach zawierających azbest sporządzają w dwóch egzemplarzach
i corocznie składają do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy:
- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje Prezydentowi Miasta Puławy,
- podmioty prawne, przedsiębiorcy przekładają informacje bezpośrednio Marszałkowi Województwa Lubelskiego. Drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

W „Informacji o wyrobach zawierających azbest” określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wzory formularzy „Informacja o wyrobach zawierających azbest” oraz „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zamieszczone są poniżej.

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -

Załączniki