Dostosuj wydruk

Inwentaryzacja wyrobów zawierajacych azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierajacych azbest

Wydział Ochrony Środowiska przypomina użytkownikom wyrobów zawierających azbest o obowiązku przedkładania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz.U.2011.8.31).
Informację mają obowiązek złożyć właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest.

Właściciele nieruchomości  informacje o wyrobach zawierających azbest sporządzają w dwóch egzemplarzach
i corocznie składają do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy:
- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje Prezydentowi Miasta Puławy,
- podmioty prawne, przedsiębiorcy przekładają informacje bezpośrednio Marszałkowi Województwa Lubelskiego.
Drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

W „Informacji o wyrobach zawierających azbest” określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wzory formularzy „Informacja o wyrobach zawierających azbest” oraz „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zamieszczone są poniżej.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2019.01.22

czystemiasto.pulawy.eu