Ochrona środowiska i wód - nabór wniosków - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ochrona środowiska i wód - nabór wniosków

data aktualizacji: ponad rok temu 14.05.2018, odsłon: 993, ~Aneta Kuszyk-Baran

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy związanych z:

- ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
w terminie od 23 maja do 13 czerwca 2018 r.

- ochroną wód polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej
w terminie od 23 maja do 30 września 2018 r.


Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy” przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/358/17 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2543 z dnia 5 czerwca 2017 r.)


Wniosek o udzielenie dotacji składa się w  terminie naboru:
- pisemnie na formularzu, według załączonego wzoru,
- z kompletem wymaganych załączników tj. oświadczeniem potwierdzającym prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością, dokumentacją zadania określającą jej zakres rzeczowo–finansowy, opisem przewidywanego efektu ekologicznego (np. eliminacja odpadów, zmniejszenie emisji, zwiększenie efektywności energetycznej, oparcie inwestycji na najlepszych dostępnych technikach, ochrona terenów cennych przyrodniczo itp.), zgodą współwłaścicieli.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+