Dostosuj wydruk

Badania powietrza w Puławach

Straż Miejska dysponuje nowymi urządzeniami umożliwiającymi pomiar jakości powietrza. Pomiary na terenie całego miasta dokonywane są kilka razy w tygodniu o różnych porach dnia. Na jakość powietrza mają wpływ zarówno czynnik ludzki jak i pogoda.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Zarówno poziom informowania, jak i poziom alarmowy zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra środowiska w 2012 r. Ministerstwo Środowiska ustanawiając obie te normy, na takim poziomie, miało na uwadze konieczność podejmowania intensywnych działań informacyjnych i zapobiegawczych w sytuacjach awaryjnych, czyli poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Należy podkreślić, że te normy nie są dane raz na zawsze i mogą ulec zmianie, np. obniżeniu. Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni-roczny). Przepisy unijne określają jednak poziomy informowania i alarmowy dla innych substancji np. dla ozonu O3 – odpowiednio 180 i 240 µg/m3 (stężenie jedno-godzinne). Dla PM1 nie określono do tej pory norm.

Co się dzieje kiedy przekroczone są poziomy?

W przypadku stwierdzenia znacznego zadymienia lub przekroczenia norm zanieczyszczeń w badanym powietrzu funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: ”Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny”.

Stwierdzenie spalania odpadów może skutkować pouczeniem, grzywną w postaci mandatu karnego od 20 zł do 500 zł lub karą grzywny do 5000 zł.

Uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.


Jednocześnie informujemy, że urządzenie, które wykorzystuje Straż Miejska w Puławach jest w fazie testów, a pozyskane za jego pośrednictwem pomiary mają charakter poglądowy. Monitoring zanieczyszczeń powietrza prowadzi w ramach swojej działalności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Na terenie miasta Puławy wykonywane są automatyczne pomiary takich zanieczyszczeń jak NO2 i pył (PM10 i PM 2,5) na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Karpińskiego 5. Wyniki pomiarów dostępne są na stronach Internetowych: powietrze.gios.gov.pl, www.wios.lublin.pl/srodowisko/ocena-jakosci-powietrza.

Łukasz Kołodziej

Źródło:

Dodano: 2018.01.29

czystemiasto.pulawy.eu