Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2015, odsłon: 1007, ~Administrator

Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie w  zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • miasto nie zostanie podzielone na sektory przy ogłaszaniu przetargów,
 • system obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe,
 • gmina będzie świadczyć usługi dodatkowe w zakresie: odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych, odpadów poremontowych, odpadów zmieszanych, dzierżawy lub sprzedaży pojemników, mycia pojemników,
 • gmina ogłosi przetarg na odbiór odpadów ze wskazaniem zagospodarowania odpadów w ZUOK w Puławach

Zbiórka w podziale:

 • Odpady surowcowe,
 • Odpady tzw. kuchenne (przydomowe kompostowniki w zabudowie jednorodzinnej),
 • Odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej w zabudowie jednorodzinnej odbierane 
 •  w workach akcyjnie dwa razy do roku oraz za dodatkową opłatą,
 • Odpady zielone przyjmowane również w PSZOK (bez opłaty),
 • szkło białe i kolorowe,
 • Odpady komunalne zmieszane;

przy założeniu:

 • odpady surowcowe zbierane będą w systemie gniazdowym do pojemników (zabudowa wielorodzinna) i w systemie workowym (zabudowa jednorodzinna),
 • szkło zbierane w podziale na białe i kolorowe w systemie gniazdowym do pojemników (zabudowa wielorodzinna) i bez podziału na kolory w systemie workowym (zabudowa jednorodzinna).

Częstotliwość odbioru:

 • Zabudowa wielorodzinna:
 • Odpady surowcowe:                     - 3 razy w tygodniu
 • Szkło:                                       - 3 razy w tygodniu
 • Odpady komunalne zmieszane:   - 3 razy w tygodniu.

Zabudowa jednorodzinna:

 • Odpady surowcowe:                    - 1 raz na miesiąc.
 • Szkło:                                       - 1 raz na miesiąc.
 • Odpady komunalne zmieszane:   - 1 raz na miesiąc

System obejmuje również:

 • Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Punkty zbierania przeterminowanych leków (apteki), baterii (szkoły)

Zbieranie akcyjne:

 • odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej: wiosna, jesień,
 • odpady wielkogabarytowe: zabudowa wielorodzinna – co miesiąc, zabudowa jednorodzinna – 2 razy w roku.

W ramach systemu powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy z terenu miasta w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli bez dodatkowych opłat oddawać odpady powstałe w gospodarstwach domowych.

Przedsiębiorcy dostarczający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów będą wnosić za ich przyjęcie opłatę.

Odpady przyjmowane w PSZOKu:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady zielone z pielęgnacji przydomowych ogródków,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • świetlówki,
 • opony,
 • odpady budowlane, rozbiórkowe, poremontowe,
 • przeterminowane leki,
 • popioły,
 • ceramika (porcelana, naczynia typu arco, doniczki), 
 • szkło budowlane (szyby okienne),
 • odpady w postaci środków chemicznych, farb, lakierów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin,
 • przepracowanych olejów oraz opakowań po nich,
 • odpady opakowaniowe zebrane selektywnie
 • szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+