Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2013, odsłon: 1323, ~Administrator

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zasadniczą zmianą w obowiązującym systemie będzie przejęcie przez gminę „własności” odpadów komunalnych, a więc obligatoryjne przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina w drodze przetargu wyłoni firmę, która od 1 lipca 2013 r. będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wielo i jednorodzinnych. Z terenu nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierał będzie ten podmiot, z którym właściciel nieruchomości podpisze umowę. Podmiot ten, musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do gminy opłatę za odbiór odpadów. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od sposobu prowadzenia zbiórki odpadów. Jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny opłata będzie niższa. Opłata będzie naliczana w oparciu o deklarację, którą właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów na nieruchomości lub w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany liczby mieszkańców danej nieruchomości. Wzór deklaracji oraz termin składania pierwszej deklaracji został określony w uchwale Rady Miasta Puławy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).

W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W ramach systemu będzie funkcjonował Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać wszystkie problemowe odpady powstające w gospodarstwach domowych.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+