Likwidacja pieca węglowego - nabór wniosków - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Likwidacja pieca węglowego - nabór wniosków

data aktualizacji: ponad rok temu 23.02.2021, odsłon: 2127, ~UM Puławy

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie do likwidacji pieca węglowego

 

Od 1 marca 2021 roku do 30 września 2021 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne mające siedzibę i działające na terenie gminy Miasto Puławy pod warunkiem, że nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja obejmuje wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (np. kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie proekologiczne tj.:

1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) ogrzewanie elektryczne,

3) ogrzewanie gazowe,

4) ogrzewanie olejowe,

5) ogrzewanie na biomasę,

6) pompy ciepła.

Warunek niezbędny do wnioskowania o dotację:

- istniejące źródło grzewcze na paliwo stałe (kocioł lub piec węglowy) jest jedynym źródłem ogrzewania dla nieruchomości, w której ma być  realizowane zadanie;

- zadanie dotowane jest maksymalnie do 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

- wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

UWAGA:

- warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk na paliwo stałe;

- dotacja nie jest udzielana na wymianę starego pieca gazowego na nowy;

- w przypadku zmiany źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe, niezbędne jest dokonanie zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego tj. do Starosty Puławskiego, w ramach którego niezbędne jest przedłożenie projektu wykonania przyłącza gazowego i/lub modernizacji (przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku kiedy istnieje już przyłącze gazowe i gaz jest wykorzystywany do kuchenki gazowej);

- w przypadku wyboru ogrzewania na biomasę – zakup pieca na biomasę posiadającego certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, spełniający wymagania co najmniej klasy 5 lub wyższej oraz wymagania ekoprojektu (ecodesign) określonego Rozporządzeniem Komisji (EU) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe; posiadającego nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%, wyposażonego w automatyczny podajnik paliwa, bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Zasady udzielania dotacji celowej określa „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” przyjęty Uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r. i zmieniony Uchwałą nr XXII/207/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Regulamin, wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu (81) 458-61-30 lub drogą mailową pod adresem srodowisko@um.pulawy.pl . W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o telefoniczne umawianie terminów spotkań w siedzibie Urzędu Miasta Puławy.

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o udzielenie dotacji celowej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Klauzula RODO

Regulamin przyznawania dotacji

Zmiana w regulaminie z 2020 roku

 

 

+ 4 głosów: 4 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+