Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

data aktualizacji: ponad rok temu 1.07.2013, odsłon: 1192, ~Administrator

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) informujemy, że od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miasto Puławy jest Zakład Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, jako instalacja regionalna do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem do uchwały  nr  XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Lubelskiego na lata 2012-2017.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+